Reklamasjonsskjema | Finlux Canal Digital oppdatering
Finlux modeller hos www.rikstv.no | Ofte stillte spørsmål

Service

Teknisk support for sluttbrukere kan nåes ved å
ringe 820 500 50 mellom kl. 08.00 - 16.00
(kr. 6,- pr. min.)

Vårt ansvar for deg som forhandler og dine kunder slutter
naturligvis ikke når du kjøper et produkt!

Standard garantivilkår Target United AS:

Batterier og slitedeler 6 måneder - Småelektrisk og portable produkter 1 år
- Stasjonære produkter 2 år.
Forøvrig gjelder Norsk forbrukerlovgivning.

Behandling av garantisaker og reklamasjon:
Dersom forhandleren mener det foreligger en garantisak eller at det er grunnlag for en kjøpsrettslig reklamasjon, skal partene følge denne prosedyren:

1. Forhandler melder umiddelbart om mangelen til Target United AS, heretter kalt Target.
2. Forhandler fyller ut reklamasjonsskjema angående forholdet og sender det til Target.
3. Target sjekker reklamasjonen og kontakter evt. forhandler for å få ytterligere opplysninger  eller dokumentasjon som er nødvendig for å behandle reklamasjonen.
4. Når Target har vurdert og skriftlig godkjent saken kan forhandler få utbedret mangelen ved vårt verksted eller det utstedes en kreditnota.
5. Dersom det skulle oppstå uenighet mellom forhandler og Target om hvorvidt det dreier seg om en gyldig reklamasjon, skal partene forsøke å komme til en minnelig løsning.
Dersom det ikke lar seg gjøre må forhandler ta saken til Forbrukerrådet / Forbrukertvistutvalget for en vurdering der.

Mer om garanti og reklamasjon:

Garanti er en frivillig ordning som kan avtales mellom selger og kjøper. En garanti skal gi kjøperen rettigheter utover/i tillegg til de rettigheter kjøper allerede har etter forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven. Helt uavhengig av garantien, så kan kjøper reklamere med hjemmel i forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven.

Utdrag av forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven:
Forbrukerkjøpsloven regulerer forbrukerkjøp
"Med forbrukerkjøp menes salg av en vare til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet".
(forbrukerkjøpsloven § 1, 2. ledd).
"Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsaklig handler som ledd i næringsvirksomhet". (forbrukerkjøpsloven § 1, 3. ledd).

Forbrukerkjøpsloven er ufravikelig. Det betyr at det ikke kan avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av forbrukerkjøpsloven.

Reklamasjon:
Kjøpers reklamasjonsrett er hjemlet i forbrukerkjøpsloven § 27 og kjøpsloven § 32 (bestemmelsene er ikke like). Hvis du ønsker å reklamere på en kjøpsrettslig mangel, må dette gjøres innen rimelig tid (så raskt som mulig) etter at du oppdaget mangelen eller burde ha oppdaget den. Skriv en reklamasjon til selger når du oppdager mangelen . Det må fremkomme at du reklamerer og hva du reklamerer på.

Reklamasjonsfrist:
Den absolutte reklamasjonsfristen etter forbrukerkjøpsloven er 2 år, eller 5 år om produktet er ment og vare vesentlig lenger enn 2 år.

Den absolutte reklamasjonsfristen etter kjøpsloven er 2 år. Unntak gjelder for begge lovene for de tilfeller der selger har opptrådt grovt uaktsomt eller forøvrig i strid med redelighet og god tro.