Gassboks COBB 500 gram, skrufeste

460095

Denne boksen skal kun brukes sammen med COBB-apparater, eller andre apparater som er i samsvar med EN52. Ventiltype 7/16", kategori direkte trykk butan/propan blanding. Denne boksen er i samsvar med EN417. Følg bruksanvisningen som følger med apparatet.

Ekstremt brannfarlig gass. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpne flammer og andre tennkilder. Ingen røyking. Lekkende gassbrann – ikke slukk med mindre lekkasje kan stoppes på en sikker måte. Fjern alle tennkilder når det er trygt å gjøre det. Oppbevares på et godt ventilert sted. Beskyttes mot direkte sollys. Må ikke utsettes for temperaturer over 50 °C (120 °F). Ikke punkter eller brenn boksen, selv etter at boksen er tom.

Skifte tomme bokser: Utfør denne operasjonen i et godt ventilert område, uten antennelseskilder. Lukk apparatventilen. Fjern boksen fra apparatet. Skift ut tilkoblingstetningen hvis den er skadet eller mistet. Unngå å skade gjengepartiet på boksen eller apparatet. Skru til boksen kun med håndkraft. Kontroller at boksen er tom (rist og lytt etter flytende innhold). Skru den tomme boksen helt av. Sett den nye boksen inn i støtten og skru den helt inn. Oppbevares på et kjølig, tørt sted. Kast på et trygt sted. Advarsel: MÅ IKKE REFYLLES.

Varenr. 460095
EAN 6009688702996
Antall på pall 480
Nettohøyde (cm): 12,1
Nettobredde (cm): 12,1
Nettodybde (cm): 12,1
Nettovekt (kg): 0,75
Bruttohøyde (cm): 12,1
Bruttobredde (cm): 12,1
Bruttodybde (cm): 12,1
Bruttovekt (kg): 0,75