Salgsbetingelser forhandler

Salgs- og leveringsbetingelser.

Salgs- og leveringsbetingelser
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gjelder såfremt ikke annet er avtalt skriftlig mellom Target United AS og kjøper.

Tilbud
Tilbud er gjeldende i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt.

Priser
Vi tar forbehold om prisendringer uten forutgående varsel.

Forsendelse
Frakt og forsikring belastes i henhold til enhver tids gjeldende satser, og likeledes vil kjøper også måtte bære fraktkostnadene ved ekspressleveringer. Ved private leveringer kommer et tillegg på Kr 200,-

Betaling
Target AS betalingsbetingelser er netto pr. 20 dager fra fakturadato. Ved for sen betaling forbeholder Target AS seg rett til å belaste 1% rente pr. påbegynt måned.

Varens anvendelse
Kjøperen er gjort kjent med varens egenskaper og anvendelsesmuligheter. Før bruk må kjøperen avgjøre om produktet er egnet til den påtenkte anvendelse, og kjøperen bærer selv enhver risiko og et hvert ansvar i forbindelse derved. Det påhviler kjøperen i tilfelle av videresalg å viderebringe mottatte opplysninger om vare. Kjøperen må selv sørge for å ha nødvendige godkjenninger og autorisasjoner for å selge varen.

Ansvar
Target AS forplikter seg kun til å erstatte det kvantum av produktet som har vist seg å være beheftet med feil. Target AS er forøvrig ikke ansvarlig for tap eller skade, som måtte oppstå som følge av bruk/feilbruk av produktet.

Reklamasjon
Alle reklamasjoner vedrørende forsendelsen må fremsettes omgående og aldri senere enn 10 dager etter varemottakelse. Dersom varen skulle være beheftet med teknisk feil, se eget skriv angående dette.

Force Majeure
Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelse av avtalen gir Target AS rett til helt eller delvis å annullere avtalen, eller forlenge leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet. Heving eller forsinkelser medfører ikke erstatningsansvar for Target AS. Target AS forplikter seg til å gi kjøperen meddelelse om slike hindringer og følgene av disse.

Ordrestørrelse
Ved bestillinger under kr.3000,- netto tilkommer et ekspedisjonsgebyr på kr.200,-

Restordre
Noteres hvis varene forventes inn på lager innen 1 måned, (i spesielle tilfeller lengre), og ordren har en høyere verdi enn kr.2000,-

Kontroll ved mottakelsen
Obs. De fleste transportørers frist for innmelding av erstatningsbar skade er 4 timer etter mottak!
Mottaker skal ved levering av varene umiddelbart kontrollere at antall er i overensstemmelse med følgeseddel. Avvik i kvantitet rapporteres alltid på transportørens mottakskvittering og til oss uten opphold. Skade på produkt / forpakning / pall ved levering skal alltid noteres sammen med signatur på transportørs mottakskvittering og meldes oss og transportør uten opphold.

TARGET UNITED AS