Garanti og reklamasjon

Vårt ansvar for deg som kunde slutter naturligvis ikke når du kjøper et produkt!

Standard garantivilkår Target United AS:

- Batterier og slitedeler 6 måneder
- Småelektrisk og portable produkter 1 år
- Stasjonære produkter 2 år.

Forøvrig gjelder Norsk forbrukerlovgivning.

Behandling av garantisaker og reklamasjon:
Dersom kunden mener det foreligger en garantisak eller reklamasjon, skal denne prosedyren følges:

1. Kunden melder innen rimelig tid om mangelen til Target United AS, heretter kalt Target.

2. Kunden fyller ut reklamasjonsskjema angående forholdet og sender det til Target.

3. Target sjekker reklamasjonen og kontakter kunden for eventuelt å få ytterligere opplysninger eller dokumentasjon som er nødvendig for å behandle reklamasjonen.

4. Når Target har vurdert og skriftlig godkjent saken vilkunden få utbedret mangelen ved vårt verksted, det gjøres en omlevering eller kjøpesummen refunderes.

5. Produkter som skal sendes til vår serviceavdeling emballeres i originalemballasje. Om dette ikke er tilgjengelig er det kundens ansvar at produktet emballeres på en slik måte at det ikke skades i transporten. Kunden får tilsendt opplysninger om retur og retur adresselapp, betalt av Target.

6. Om et returnert produkt ikke fremviser feil eller er skadet av bruker kan det belastes et undersøkelses og fraktgebyr.

Mer om garanti og reklamasjon:
Garanti er en frivillig ordning som kan avtales mellom selger og kjøper. En garanti skal gi kjøperen rettigheter utover/i tillegg til de rettigheter kjøper allerede har etter forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven. Helt uavhengig av garantien, så kan kjøper reklamere med hjemmel i forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven.

Utdrag av forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven:
Forbrukerkjøpsloven regulerer forbrukerkjøp. "Med forbrukerkjøp menes salg av en vare til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet".

(forbrukerkjøpsloven § 1, 2. ledd).
"Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsaklig handler som ledd i næringsvirksomhet". (forbrukerkjøpsloven § 1, 3. ledd).

Forbrukerkjøpsloven er ufravikelig. Det betyr at det ikke kan avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av forbrukerkjøpsloven.

Reklamasjon:
Kjøpers reklamasjonsrett er hjemlet i forbrukerkjøpsloven § 27 og kjøpsloven § 32 (bestemmelsene er ikke like). Hvis du ønsker å reklamere på en kjøpsrettslig mangel, må dette gjøres innen rimelig tid (så raskt som mulig) etter at du oppdaget mangelen eller burde ha oppdaget den.
Skriv en reklamasjon til selger når du oppdager mangelen . Det må fremkomme at du reklamerer og hva du reklamerer på.

Reklamasjonsfrist:
Den absolutte reklamasjonsfristen etter forbrukerkjøpsloven er 2 år, eller 5 år om produktet er ment og vare vesentlig lenger enn 2 år.

Den absolutte reklamasjonsfristen etter kjøpsloven er 2 år. Unntak gjelder for begge lovene for de tilfeller der selger har opptrådt grovt uaktsomt eller forøvrig i strid med redelighet og god tro.